Зміни та доповнення, які пропонуються до внесення в проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»

Зміни та доповнення, які пропонуються до внесення в проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» експертами ВГО «Всеукраїнська Асоціація Приватних Детективів», юридичним департаментом ТОВ «Приватна Поліцейська Компанія», міжнародними експертами у галузі приватної детективної (розшукової) діяльності та українськими приватними детективами.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приватну детективну (розшукову) діяльність

Цей Закон визначає загальні правові засади приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини на захист своїх законних прав та інтересів.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття1.Визначення основних термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

— приватний детектив – громадянин України, що здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом та за умови отримання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

— детективне об’єднанняюридична особа, створена шляхом об’єднання двох або більше приватних детективів, і діє на підставі статуту та отримала свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;


— спеціально уповноважений орган у сфері детективної діяльності — державний орган, який здійснює державний контроль за здійсненням приватної детективної (розшукової) діяльності та видає свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, а саме — Міністерство юстиції України;

— замовник (клієнт)- фізична чи юридична особа, якій приватний детектив або детективне об’єднання надає послуги по виконанню замовлення на договірній основі;

— договір про надання послуг у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності — цивільно-правовий договір, за яким одна сторона — приватний детектив або детективне об’єднання — приймає на себе доручення іншої сторони – замовника (клієнта) про надання замовнику (клієнту) послуг у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності, а замовник (клієнт) зобов’язується сплатити приватному детективу або детективному об’єднанню гонорар, а також витрати, пов’язані з виконанням договору;

— запит — письмове звернення суб’єкта приватної детективної діяльності до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних суб’єкту приватної детективної діяльності для надання детективних послуг замовнику;

— професійне самоврядування приватних детективів – визнана законом система управлінських взаємовідносин між усіма представниками професії, визначеної кодом 3450 «Класифікатор професій — 2007» чи інших відповідних класифікаторів України, покликана надати право самостійно консолідувати їх зусилля щодо співпраці з органами державної влади, суспільством та між собою, якій законом надаються певні управлінські повноваження для успішного функціонування професійної групи детективів на користь усього суспільства;

— професійна таємниця приватних детективів та детективних об’єднань — вид конфіденційної інформації, зміст, обсяг, режим отримання, зберігання і використання якої визначається цим Законом;

— спеціальна освіта — освіта громадянина України, яка здобута у вищих спеціальних учбових закладах для навчання та підготовки фахівців Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, прокуратури, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони, оперативних підрозділів податкової міліції, розвідувального органу Міністерства оборони України або відповідних учбових закладів інших держав не залежно від часу отримання освіти;

— спеціальне навчання ( підготовка) для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю – підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю у вищих навчальних закладах чи на курсах Галузевої палати приватних детективів.

— кваліфікаційні іспити — перевірка рівня теоретичних та практичних знань осіб, які виявили намір отримати статус приватного детектива чи створити детективне об’єднання;

— помічник приватного детектива — особа, яка відповідає вимогам цього Закону та працює в приватного детектива або у детективному підприємстві на умовах трудового контракту у якості співробітника детективного об’єднання;

— стажист приватного детектива — особа, яка відповідно до вимог цього Закону набуває практичного досвіду для здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;

— посвідчення приватного детектива — письмовий документ, що посвідчує особу та статус приватного детектива або працівників детективних об’єднань;

— підготовка приватних детективів – цілеспрямована пізнавальна діяльність громадян з отримання знань, умінь або щодо їх вдосконалення у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності, яка проводиться згідно із цим Законом;

— кваліфікаційна комісія з питань приватної детективної (розшукової) діяльності — всеукраїнський постійно діючий колегіальний орган детективного самоврядування у складі Галузевої палати, який діє відповідно до цього Закону з метою розгляду скарг, прийому кваліфікаційних іспитів та сприяння підготовки приватних детективів та працівників детективних об’єднань;

— технічний засіб — не заборонений до використання засіб для виявлення, збирання, дослідження та надання доказів чи іншої вагомої інформації.

Стаття 2. Приватна детективна (розшукова) діяльність

1. Приватна детективна (розшукова) діяльність –діяльність приватних детективів або їх об’єднань з надання замовникам (клієнтам) — фізичним і юридичним особам на договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.

2. Приватна детективна (розшукова) діяльність є за своєю сутністю незалежною професійною діяльністю.

Стаття 3. Правова основа приватної детективної (розшукової) діяльності

Правову основу приватної детективної (розшукової) діяльності становлять Конституція України, цей Закон та інші законодавчі акти України.

Стаття 4. Принципи приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, збереження професійної таємниці, конфіденційності, взаємодії з правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Стаття 5. Державне регулювання у сфері детективної (розшукової) діяльності

1. Органами державного регулювання у сфері детективної (розшукової) діяльності є Кабінет Міністрів України, а також центральний орган виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності, а саме — Міністе́рство юсти́ції Украї́ни.

2. Державне регулювання у сфері детективної (розшукової) діяльності здійснюється зазначеними органами відповідно до вимог цього Закону та інших законодавчих актів України.

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності:

1) затверджує умови провадження детективної (розшукової) діяльності;

2) затверджує порядок контролю за додержанням порядку провадження детективної (розшукової) діяльності;

3) видає та переоформляє свідоцтва на право здійснення детективної (розшукової) діяльності, видає дублікати таких свідоцтв та приймає рішення про визнання їх недійсними;

4) затверджує зразок посвідчення приватного детектива та помічника приватного детектива;

5) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням суб’єктами детективної (розшукової) діяльності умов провадження детективної (розшукової) діяльності шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

6) приймає рішення про усунення недоліків, анулювання свідоцтва про право здійснення детективної (розшукової) діяльності;

7) формує і веде Державний реєстр приватних детективів та детективних об’єднань.

Розділ ІІ

ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 6. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності

1. Суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності цим Законом визнаються:

1) приватні детективи;

2) детективні об’єднання.

Стаття 7. Приватний детектив

1. Приватним детективом може бути громадянин України, який досяг двадцяти одного року, має вищу спеціальну освіту, чи має вищу юридичну освіту та пройшов спеціальне навчання ( підготовку) для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, чи має стаж роботи в оперативних або слідчих підрозділах не менше трьох років, чи не менше трьох років був суб’єктом підприємництва з основним видом економічної діяльності 80.30 згідно КВЕД-2010 України до введення в дію цього Закону та при вказаних умовах не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією, не має судимості та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

2. Приватний детектив має право:

1) займатися детективною (розшуковою) діяльністю як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність;

2) надавати детективні послуги згідно із цим Законом;

3) бути співробітником детективного об’єднання;

4) мати одного або кількох помічників з числа осіб, які мають вищу чи базову юридичну або спеціальну освіту та уклали трудову угоду з приватним детективом;

5) користуватися у своїй детективній діяльності особистими бланками та печаткою із своїм найменуванням, що виготовляються на особисте замовлення, за власний кошт, в установленому чинним законодавством порядку;

6) користуватися посвідченнями, що виготовляються на особисте замовлення, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності;

7) затримувати злочинців, офіційно оголошених в державний, міждержавний та міжнародний розшук;

8) в ході проведення заходів по затриманню злочинців, офіційно оголошених в розшук, використовувати спеціальні засоби не летальної дії;

9) купувати та застосовувати у ході проведення розслідувань, пов’язаних з викриттям корупційної складової в органах державної влади України, спеціальні технічні засоби для документування фактів вчинення корупційних посадових злочинів з подальшою передачею отриманих відомостей до Антикорупційного бюро України або інших правоохоронних органів України, що займаються боротьбою з корупцією;

10) проводити стажування осіб, які мають бажання здійснювати приватну детективну (розшукову) діяльність, згідно вимог цього Закону та відповідного законодавства України;

11) користуватися іншими правами як фізична особа, що здійснює незалежну професійну діяльність згідно із законодавством України;

4. Приватний детектив зобов’язаний:

1) дотримуватись при виконанні своїх професійних обов’язків вимоги Конституції України, цього Закону та інших законодавчих актів України;

2) зберігати професійну таємницю приватного детектива, яка стала йому відома у зв’язку з наданням детективних послуг та не розголошувати її без згоди замовника (клієнта) за виключенням випадків, передбачених п.2 статті 16 цього Закону;

3) при виконанні своїх професійних обов’язків з надання детективних послуг мати при собі посвідчення приватного детектива;

4) виконувати інші обов’язки фізичної особи, що здійснює незалежну професійну діяльність згідно із законодавством України.

Стаття 8. Детективне об’єднання.

1. З метою підвищення ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності можуть створюватися детективні об’єднання, для яких приватна детективна (розшукова) діяльність є основним видом незалежної професійної діяльності.

2. Детективне об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше приватних детективів (учасників), і діє на підставі статуту як бюро, агенція, компанія та подібні, у назві яких є слова «детективне» чи «розшукове» (чи їх похідні).

3. Державна реєстрація детективного об’єднання здійснюється в порядку, встановленому Господарським Кодексом України та іншими законодавчими актами України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

4. Засновники та співробітники детективних об’єднань повинні відповідати вимогам цього Закону та до моменту надання документів на реєстрацію детективного об’єднання мати свідоцтво на право зайняття приватною детективною діяльністю у якості приватного детектива.

5. Засновники та співробітники детективних об’єднань мають право:

1) займатися приватною детективною (розшуковою) діяльністю як керівники або безпосередньо як співробітники детективних об’єднань;

2) надавати детективні послуги відповідно до вимог цього Закону;

3) користуватися у своїй детективній діяльності особистими бланками та печаткою із найменуванням детективних об’єднань, що виготовляються на особисте замовлення, за власний кошт, у встановленому чинним законодавством порядку;

4) користуватися посвідченнями, що виготовляються на особисте замовлення, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності;

5) проводити стажування осіб, які мають бажання здійснювати приватну детективну (розшукову) діяльність, згідно вимог цього Закону та відповідного законодавства України

7) користуватися іншими правами, що надаються діючим законодавством України.

6. Засновники та співробітники детективних об’єднань зобов’язані:

1) дотримуватися при виконанні своїх професійних обов’язків вимог Конституції України, цього Закону та інших законодавчих актів України;

2) зберігати професійну таємницю приватних детективів, яка стала їм відома у зв’язку з наданням детективних послуг та не розголошувати її без згоди замовника (клієнта) за виключенням випадків, передбачених у п. 2 статті 16 цього Закону;

3) при виконанні своїх професійних обов’язків з надання детективних послуг мати при собі посвідчення приватного детектива;

4) виконувати інші обов’язки представників самостійного статутного суб’єкту, що здійснює незалежну професійну діяльність згідно законодавства України.

7. Право на використання у назві юридичної особи слова «детективне» чи «розшукове» (чи їх похідні) належить виключно детективним об’єднанням, що зареєстровані й здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.

8. Об’єднання, яке пройшло державну реєстрацію та використовує у назві юридичної особи слово «детективне» чи «розшукове» (чи похідні від них), зобов’язане у термін не більше тридцяти календарних днів з дати внесення підприємства в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців надати документи в уповноважений орган на отримання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю. У разі відмови в отриманні свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю об’єднання повинно виключити із назви термін «детективне» чи «розшукове» (чи похідні від них).

Розділ ІІІ

СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАЙНЯТТЯ ПРИВАТНОЮ ДЕТЕКТИВНОЮ (РОЗШУКОВОЮ) ДІЯЛЬНИІСТЮ

Стаття 9. Видача та отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

1. Видача та отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю здійснюється Міністерством юстиції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. У разі анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю суб’єкта детективної (розшукової) діяльності з підстав, передбачених пунктом 5 статті 9 цього Закону, видача нового свідоцтва цьому суб’єкту, створеним ним або його засновником (засновниками) новим суб’єктам приватної детективної діяльності допускається не раніше ніж через рік з дня анулювання свідоцтва.

3. До заяви про видачу свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю на детективну (розшукову) діяльність додаються документи, що підтверджують відповідність встановленим умовам залучення та відсутність обмежень щодо працівників, задіяних у детективній діяльності.

4. Рішення про усунення суб’єктом детективної (розшукової) діяльності недоліків, виявлених під час здійснення державного нагляду (контролю), приймається центральним органом виконавчої влади у сфері детективної (розшукової) діяльності з підстав порушення вимог цього Закону щодо:

1) умов залучення громадян до детективної (розшукової) діяльності;

2) укладення договорів про надання детективних (розшукових) послуг.

5. Підставами для анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю є:

1) заява суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності про анулювання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

2) припинення діяльності приватного детектива або детективного об’єднання як юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

3) смерть приватного детектива;

4) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

5) акт про встановлення факту передачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю або його копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження приватної детективної діяльності;

6) акт про відмову суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності від проведення перевірки спеціально уповноваженим органом у сфері детективної діяльності або кваліфікаційною комісією з питань приватної детективної (розшукової) діяльності;

7) акт про невиконання суб’єктом детективної (розшукової) діяльності рішення щодо усунення недоліків;

8) акт про недотримання суб’єктом детективної (розшукової) діяльності пункту 1 статті 15 цього Закону.

9) протокол кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності при Галузевій палаті про підтверджені порушення, які регламентуються цим Законом;

10) припинення громадянства України.

6. Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та рішень про анулювання свідоцтва може бути оскаржене у суді чи у Галузевій палаті приватних детективів, яка зобов’язана розглянути скаргу протягом трьох робочих днів з дня її отримання, та передати матеріали розгляду з висновками до відповідного органу Міністерства юстиції України або до суду.


Стаття 10. Документи, що подаються громадянами України для отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

1. Громадянин України, який звертається за свідоцтвом про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, зобов’язаний особисто подати до місцевого підрозділу спеціально уповноваженого органа у сфері детективної діяльності:

1) заяву про видачу свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

2) анкету;

3) дві фотокартки;

4) копію паспорта громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

5) медичну довідку про те, що він не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією;

6) довідку про відсутність судимості;

7) завірені нотаріально копії диплому чи свідоцтва, що підтверджують наявність вищої спеціальної освіти, чи наявність вищої юридичної освіти та проходження спеціального навчання ( підготовки) для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, чи оригінал довідки про наявність стажу роботи в оперативних або слідчих підрозділах не менше трьох років, чи оригінал довідки про здійснення діяльності продовж не менше трьох років у якості суб’єкта підприємництва з основним видом економічної діяльності 80.30 згідно КВЕД-2010 України до введення в дію цього Закону;

8) довідку в довільній формі про відомості щодо потреби в спеціальних засобах та намірів їх застосування.

9) висновок кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності при Галузевій палаті

2. Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом.

3. Разом з свідоцтвом про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю видається посвідчення приватного детектива, форма якого затверджується Міністерством юстиції України та містить відомості: номер посвідчення та дата видачі, найменування органу, що його видав, прізвище, ім’я, по батькові та фото власника, підпис особи, відповідальної за видачу посвідчень.

Стаття 11. Документи, що подаються детективним об’єднанням для отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

1. Керівники детективних об’єднань, які звертаються за свідоцтвом про право об’єднання на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, зобов’язані особисто подати до місцевого підрозділу спеціально уповноваженого органа у сфері детективної діяльності:

1) копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з зазначенням відомостей про детективне об’єднання;

2) заяву про видачу свідоцтва про право об’єднання на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

3) перелік засновників та копії їх свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

4) перелік працюючих осіб-приватних детективів та копії їх свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

5) довідку в довільній формі про відомості щодо потреби в спеціальних засобах та намірів їх застосування;

6) висновок кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності при Галузевій палаті

2. Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом

Стаття 12. Відмова у видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

1. Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю не видається:

1) особам, які не є громадянами України або не досягли двадцяти одного року або не відповідають вимогам ст. 7 п.1

2) особам, які обіймають посади, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

3) громадянам, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість;

4) громадянам, які судом визнані недієздатними або обмежено дієздатними;

5) громадянам, яким у встановленому законом порядку забороняється займатися підприємницькою діяльністю;

6) особам, яким у порядку, встановленому законодавством України, було анульовано свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, якщо з дня анулювання свідоцтва не минуло одного року;

7) громадянам, яким пред’явлено обвинувачення в скоєнні злочину, – до вирішення в установленому законом порядку питання щодо їх винності чи невинності;

8) громадянам, які піддавалися адміністративному стягненню за корупційні правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

9) особам, які перебувають на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією;

10) особам, які не мають висновку кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності при Галузевій палаті приватних детективів.

Розділ ІV

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ, ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Стаття 13. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності.

1. Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється задля пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів.

2. Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.

3. Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:

1) збирання відомостей по цивільних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення на договірній основі з учасниками процесу;

2) збирання відомостей під час здійснення кримінального провадження чи судового слідства на договірній основі з учасниками процесу — з боку обвинувачення або на стороні захисту. Не пізніше доби з моменту укладення договору з замовником (клієнтом) на збирання відомостей під час здійснення кримінального провадження чи судового слідства суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності зобов’язаний письмово повідомити про умови договору орган, що здійснює кримінальне провадження чи справу судового слідства;

3) вивчення ринку, пошук і збір із відкритих джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та комерційної спроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів (юридичних і фізичних осіб) в регіонах і за кордоном;

4) з’ясування обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, недобросовісної конкуренції;

5) з’ясування обставин незаконного отримання кредиту (у тому числі товарного кредиту) та обставин невиконання боргових зобов’язань перед особами, підприємствами та організаціями .

6) з’ясування обставин незаконного (несанкціонованого) отримання, збирання, розголошення відомостей, що становлять комерційну, банківську та службову таємницю, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;

7) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (з їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі в регіонах і за кордоном;

8) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки в регіонах і за кордоном;

9) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, тварин;

10) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовників;

11) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення до правоохоронних органів або до суду;

12) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику;

13) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків;

14) виявлення незаконно встановлених підслуховуючих та відеореєстуючих пристроїв відповідно до ліцензійних умов, встановлених діючим законодавством України;

15) проведення експертизи та забезпечення заходів безпеки, діючих на підприємствах та в організаціях на договірній основі;

16) надання консультаційних послуг громадянам та юридичним особам по питанням приватної детективної (розшукової) діяльності, не державної безпеки та іншим питанням, які є компетенцією суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності;

17) збирання відомостей щодо встановлення страхового випадку на договірній основі з сторонами страхових правовідносин;

18) проведення приватних розслідувань на договірній основі з правоохоронними та іншими державними органами в інтересах держави та суспільства;

19) перевірка на замовлення клієнта достовірність інформації, розміщеної в Інтернеті на вказаних замовником сайтах;

20) надання інших послуг, які не заборонені цим Законом та законодавством України

Стаття 14. Повноваження суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

1. Приватні детективи та детективні об’єднання при здійсненні своєї професійної діяльності мають право відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:

1) на підставі усних або письмових запитів до підприємств, установ, організацій, громадян та за їх згодою отримувати необхідну інформацію, документи або їх копії з питань, які стосуються договірних відносин приватного детектива або детективного об’єднання та замовника (клієнта), або про надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до компетенції приватного детектива або детективного підприємства;

2) відповідно до Закону України «Про інформацію» ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб з необхідною для виконання завдання замовника інформацією, матеріалами та документами (за винятком тих, таємниця яких охороняється законом та конфіденційної інформації, що є власністю держави);

3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів з візуальним обстеженням об’єктів, їх фотографуванням, відео реєстрацією, складенням схем та малюнків, якщо доступ до цих об’єктів не обмежений;

4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів;

5) виключно за письмовою чи усною згодою власників відвідувати їхні житлові і інші приміщення та проводити їх огляд для отримання потрібної для виконання завдання інформації і матеріалів;

6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;

7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті;

10) здійснювати фотозйомку, відео — та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших приміщеннях, за письмовою чи усною згодою власників , користувачів цих приміщень або уповноважених ними осіб.

11) проводити усне опитування осіб у індивідуальних бесідах на прохання цих осіб чи з їх дозволу.

2. Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб.

Стаття 15. Обмеження у здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності

1. Приватним детективам, засновникам, керівникам, іншим співробітникам детективних об’єднань при здійсненні детективної (розшукової) діяльності забороняється:

1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів чи злочинів, які готуються, що стали відомими в процесі проведення приватної детективної (розшукової) діяльності;

2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, співробітників правоохоронних органів;

3) передавати свідоцтво про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю або посвідчення для використання іншим особам.

4) надавати приватні детективні (розшукові) послуги на момент простроченої дії свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

2. Результати приватної детективної (розшукової) діяльності, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі і розголошенню стороннім особам. Про наявність вказаних результатів приватної детективної (розшукової) діяльності інформуються відповідні правоохоронні органи.

Стаття 16. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами

1. Приватні детективи та детективні об’єднання сприяють діяльності правоохоронним та спеціальним державним органам у виконанні їх завдань з урахуванням інтересів замовників (клієнтів).

2. Приватні детективи, детективні об’єднання, які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, зобов’язані невідкладно прийняти міри (якщо цьому не заважають обставини непереборної сили) щодо повідомлення про це відповідного правоохоронного органу та передачі йому матеріалів, що підтверджують дану інформацію.

3. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право надавати правоохоронним органам допомогу щодо попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, переслідування осіб, які їх скоїли, розшуку зниклих осіб, охорони громадського порядку та інші не заборонені законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі. При цьому взаємодія приватного детектива з правоохоронними органами не повинна порушувати його зобов’язань за договором про надання послуг з детективної (розшукової) діяльності.

4. За письмовими запитами суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності державні органи зобов’язані надавати їм відомості про фізичних та юридичних осіб і події, що містяться в існуючих інформаційно-аналітичних, облікових та інших підрозділах та мають відношення до змісту детективних послуг, що надаються суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності.

До запиту на надання відомостей суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності додає копію свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

5. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено письмовий запит суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності, зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та/або копії документів, вилучивши з них інформацію з обмеженим доступом.

6. У разі, якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, суб’єкт детективної діяльності зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Відмова в наданні інформації на запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

9. Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють приватним детективам, приватним детективним підприємствам, об’єднанням приватних детективних підприємств у їхній діяльності.

10. Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручатися у професійну приватну детективну (розшукову) діяльність.

Стаття 17. Замовники (клієнти) суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності

1. Замовниками послуг приватного детектива чи детективного об’єднання можуть бути фізичні та юридичні особи України (незалежно від форм власності), а також іноземні громадяни та юридичні особи.

2. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм замовникам (клієнтам) послуги, що передбачені статтею 15 цього Закону, після укладення між ним і його замовником відповідної письмової угоди (договору), форма і зміст якої має відповідати загальним вимогам договірного права.

3. Зазначена угода (договір) разом із актом приймання-передачі виконаних робіт, а також документів щодо оплати виконаних робіт і сплати відповідних податків зберігається в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності протягом трьох років, після чого знищується.

4. Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації з відомостями, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення злочинних дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені. Інші матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності і знищуються в порядку, встановленому п. 3 цієї статті.

5. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права приймати замовлення на надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності і укладати відповідну угоду із замовником послуг у разі, якщо:

1) суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавались аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам замовника;

2) до розшукового дослідження причетна особа, з якою приватний детектив (співробітник детективного об’єднання) перебуває у родинних стосунках;

3) у процесі надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси громадян.

Стаття 18. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності

1. Інформація з питань, з яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, а також інша інформація, яка отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

2. Приватним детективам, співробітникам детективних об’єднань забороняється розголошувати і використовувати у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що складають професійну таємницю суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.

3. Використання зазначеними особами безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності, з метою шантажу суб’єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне відповідальність, передбачену законами України.

Стаття 19. Гарантії детективної (розшукової) діяльності

1. Професійні права, честь і гідність приватного детектива гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:

1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню детективної (розшукової) діяльності;

2) забороняється вимагати від приватного детектива, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з приватним детективом, детективним об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною (розшуковою) діяльністю, надання відомостей, що є професійною таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно приватного детектива оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням детективної (розшукової) діяльності;

5) приватному детективу гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;

6) забороняється залучати приватного детектива до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття детективної (розшукової) таємниці;

7) забороняється втручання у приватне спілкування приватного детектива з клієнтом;

8) орган або посадові особи, які затримали приватного детектива або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган самоврядування приватних детективів;

9) повідомлення про підозру приватного детектива у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

10) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності приватного детектива (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною (розшуковою) діяльністю або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним детективної (розшукової) діяльності згідно із законом;

11) забороняється ототожнення приватного детектива з клієнтом;

2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння приватного детектива, приміщень, де він здійснює свою діяльність, тимчасового доступу до речей і документів приватного детектива слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Стаття 20. Підготовка приватних детективів

1. Питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які бажають здійснювати або здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, організовує та координує Галузева палата згідно діючого законодавства. Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності, спеціальне навчання ( підготовку) для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю для подальшого отримання слухачем відповідного свідоцтва зобов’язані погоджувати навчальні програми з Галузевою палатою приватних детективів.

2. Галузева палата приватних детективів та детективні громадські об’єднання, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, можуть створювати курси професійної підготовки приватних детективів, закінчення яких дає право особі, яка закінчила ці курси на отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю. Приватні детективи, детективні підприємства та їх об’єднання мають право проводити на платній основі лекції, семінари, тренінги у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності, які розширюють професійний рівень слухачів, але не надають права на отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

3. Проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за програмами навчання, не узгодженими з Галузевою палатою приватних детективів забороняється.

Розділ V

ГРОМАДСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 21. Галузева палата приватних детективів

1. Галузева палата приватних детективів є непідприємницьким громадським об’єднанням, статут якого погоджується Міністерством юстиції України — органом виконавчої влади з питань регулювання детективної діяльності, і яке об’єднує громадські організації, окремих суб’єктів господарювання сфери детективної діяльності та представників вказаного органу виконавчої влади з питань регулювання детективної діяльності. Галузева палата приватних детективів у складі засновників повинна налічувати не менше ніж 70% субектів приватної детективної (розшукової) діяльності.

2. Галузева палата приватних детективів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом обєднання.

3. До компетенції Галузевої палати приватних детективів належать:

1) розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері детективної діяльності;

2) розроблення та проведення заходів, направлених на розвиток галузей детективної діяльності;

3) підготовка та опрацювання проектів нормативно-правових актів, що стосуються детективної діяльності;

4) розгляд заяв, звернень, скарг споживачів, суб’єктів господарювання та органів державної влади щодо порушень законодавства у сфері детективної діяльності, оформлення протоколів Галузевої палати приватних детективів про порушення у сфері детективної діяльності, які можуть бути підставою скасування свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю спеціально уповноваженим органом у сфері детективної діяльності

5) сприяння реалізації державної політики щодо взаємодії суб’єктів детективної діяльності з органами державної влади;

6) внесення подання визначеному Кабінетом Міністрів України органу виконавчої влади з питань регулювання детективної діяльності щодо надання заявнику права на зайняття детективною діяльністю;

7) затвердження галузевих стандартів.

8) створення кваліфікаційної комісії з питань приватної детективної (розшукової) діяльності з наявністю обов’язкових відділень у всіх областях, Автономній Республіці Крим, місті Києві та місті Севастополі;

9) проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність згідно відповідних угод з державними та недержавними закладами освіти та у самостійно створених Галузевою палатою приватних детективів недержавних навчальних закладах чи відповідних курсах професійної підготовки, що мають статус юридичних осіб з наданням подальшої можливості на отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

4. У випадках, передбачених чинним законодавством, на Галузеву палату приватних детективів можуть покладатися функції галузевого контролю.

5. Рішення Галузевої палати приватних детективів з питань, що відносяться до її компетенції, є обов’язковими для розгляду (реагування) органами державної влади та суб’єктами приватної детективної діяльності.

6. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Галузевої палати приватних детективів здійснюється через діяльність керівного органу та місцеві осередки, які взаємодіють з відповідними місцевими підрозділами органу виконавчої влади з питань регулювання детективної діяльності.

Розділ VІ

ПРИДБАННЯ , ЗБЕРІГАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 22. Отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів

  1. Громадяни України, засновники (засновник) детективного підприємства, об’єднання детективних підприємств , які відповідно до статей 10 або 11 цього Закону звернулися до спеціально уповноваженого органу у сфері детективної діяльності за свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю і подали відповідно до цього Закону відомості щодо потреби в спеціальних засобах після отримання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю повинні звернутися у відповідний орган Національної поліції України для отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів активної оборони.

2. Спеціальними засобами активної оборони вважаються:

1) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів;

2) електрошокові пристрої;

3) балончики та інші спецзасоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.

3. Придбання цих спеціальних засобів приватний детектив здійснює за власний кошт і реєструє їх у органі Національної поліції у порядку, встановленому законодавством України.

4. Придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів активної оборони без отримання відповідного дозволу забороняється.

Стаття 23. Умови застосування спеціальних засобів

  1. Здійснюючи приватну детективну (розшукову) діяльність, приватний детектив має право застосовувати спеціальні засоби лише у випадках та в порядку, що передбачені цим Законом.

2. При застосуванні спеціальних засобів приватний детектив зобов’язаний:

1) попередити про наміри їх застосування, надавши при цьому достатньо часу для виконання своїх вимог, за виключенням тих випадків, коли зволікання в застосуванні спеціальних засобів створює безпосередньо небезпеку його життю чи здоров’ю або може потягти за собою інші тяжкі наслідки;

2) прагнути, в залежності від характеру та ступеню небезпеки правопорушення та осіб, які його скоїли, а також сили їх спротиву, аби будь-яка шкода, заподіяна при усуненні небезпеки, була мінімальною;

3) забезпечити особам, які отримали тілесні ушкодження, долікарняну допомогу і негайно повідомити про цей випадок органи охорони здоров’я та внутрішніх справ.

3. Приватні детективи, які мають дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів, зобов’язані проходити періодичну перевірку на придатність до дій в умовах, пов’язаних із застосуванням спеціальних засобів. Така перевірка здійснюється в порядку, визначеному Національною поліцією України.

4. Застосування приватним детективом спеціальних засобів з перевищенням своїх повноважень, перевищенням меж необхідної оборони чи без крайньої необхідності тягне за собою відповідальність, що встановлена законом.

Стаття 24. Застосування спеціальних засобів при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності

1.У частині застосування спеціальних засобів на приватну детективну (розшукову) діяльність розповсюджуються Закон України «Про Національну поліцію» та Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991р. № 49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку»

2. Спеціальні засоби активної оборони можуть бути використані приватними детективами та співробітниками детективних об’єднань виключно для:

— самозахисту або захисту іншої особи від нападу, що створює загрозу ії життю, здоров’ю або майну;

— запобігання незаконним спробам насильницьким шляхом оволодіти спеціальними засобами;

— запобігання скоєнню злочину.

3. Застосування спеціальних засобів забороняється:

1) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що реально загрожує життю чи здоров’ю приватного детектива, або збройного нападу;

2) у приміщеннях і на земельних ділянках, що закріплені за представництвами іноземних держав;

3) у приміщеннях або виробництвах, пов’язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин, у дитячих та лікувальних закладах.

Стаття 25. Застосування технічних засобів при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності

Суб`єктам приватної детективної (розшукової) діяльності дозволяється застосовувати технічні засоби, не заборонені Законодавством України, за умови дотримання законних прав та інтересів громадян.

Стаття 26. Застосування зброї при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності

Суб`єктам приватної детективної (розшукової) діяльності дозволяється купувати, зберігати та застосовувати зброю на загальних засадах виключно на основі діючого Законодавства України та за умови дотримання законних прав та інтересів громадян.

Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Закони, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


  1. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дати прийняття цього Закону:


1) розробити нормативно – правові акти, передбачені цим Законом та необхідні для його належного виконання;

2) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно- правових актів у відповідність із цим Законом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *