Пропозиції до законопроекту № 3726 від 28.12.2015 року, розроблені ВГО «Всеукраїнська Асоціація Приватних Детективів» та ГС «Український Детективний Союз» , юридичним департаментом Групи детективних підприємств «Компанія приватних розслідувань», міжнародними експертами у галузі приватної детективної діяльності та українськими приватними детективами.

Пропозиції до законопроекту № 3726 від 28.12.2015 року, розроблені ВГО «Всеукраїнська Асоціація Приватних Детективів» та ГС «Український Детективний Союз» , юридичним департаментом Групи детективних підприємств «Компанія приватних розслідувань», міжнародними експертами у галузі приватної детективної діяльності та українськими приватними детективами.

(ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ)

Законопроект № 3726 від 28.12.2015 року, що запропонований на розгляд у комітетах ВРУ

Пропозиції та зміни до проекту

Обґрунтування пропозицій

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приватну детективну (розшукову) діяльність

Цей Закон визначає загальні правові засади організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина на захист своїх законних прав та інтересів.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приватну детективну (розшукову) діяльність

Цей Закон визначає загальні правові засади організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина на захист своїх законних прав та інтересів.

Розділ І

Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Приватний детектив — фізична особа, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Приватна детективна (розшукова) діяльність – дозволена органами Національної поліції України незалежна професійна діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств (агентств) щодо надання клієнтам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Самоврядування приватного детектива — гарантоване державою право приватного детектива самостійно вирішувати питання організації приватної детективної (розшукової) діяльності в порядку, встановленому цим Законом.

Клієнт — фізична або юридична особа, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється приватна детективна (розшукова) діяльність.

Договір про надання приватних детективних (розшукових) послуг – це домовленість, за якою одна сторона (приватний детектив, приватне детективне підприємство (агентство) зобов’язується здійснити надання приватних детективних (розшукових) послуг другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені цим Законом та договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання послуг та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Розділ І

Загальні положення

Частину першу викласти в такій редакції: «Приватний детектив — фізична особа, яка здійснює приватну детективну діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах приватного детективного підприємства».

Слова «дозволена органами Національної поліції України» замінити словами «дозволена відповідним органом Кваліфікаційнодисциплінарної комісії приватних детективів»

Слова «незалежна професійна діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств (агентств)» замінити словами «підприємницька діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств»

Пункт про самоврядування викласти у такій редакції: «Самоврядування приватного детектива — гарантоване державою право приватного детектива самостійно вирішувати питання організації приватної детективної (розшукової) діяльності в порядку, встановленому цим Законом, у тому числі бути обраним до складу Кваліфікаційнодисциплінарної комісії приватних детективів»

В частині 4 статті 1 слова «приватного детектива» замінити словами «приватних детективів»

Доповнити статтю 1 частинами 6 і 7 наступного змісту:

Запит — письмове чи усне звернення суб’єкта приватної детективної діяльності до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних суб’єкту приватної детективної діяльності для надання детективних послуг замовнику;

Технічний засіб — не заборонений до використання пристрій для виявлення, збирання, дослідження інформації.

З метою оптимізації діючого законодавства та запобігання надлишкових витрат бюджетних коштів пропонується надати змогу вести приватну детективну (розшукову) діяльність у організаційно – правових формах, які чітко встановлені діючим законодавством України та які не потребують значних змін.

Визначення Національної поліції України як регулятора приватної детективної діяльності є недоцільним. Приватним детективам забороняється ведення оперативно-розшукових заходів, вони здійснюють підприємницьку діяльність, що не є спорідненою з діяльністю правоохоронного органу — Національної поліції України. Тому відповідно до вимог міжнародної правової практики регулювання приватної детективної діяльності в Україні має здійснюватися спеціалізованим державним органом України у співпраці з органами самоврядування приватних детективів. У засіданнях робочої групи при відповідному Комітеті Верховної Ради України народними депутатами було запропоновано введення такого органу: Кваліфікаційнодисциплінарна комісія приватних детективів, яка формується з представників Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та осіб, делегованих громадськими об’єднаннями приватних детективів, що підтримано детективним співтовариством України.

Самоврядування у сфері приватної детективної діяльності має здійснюватися з участю представників громадських об’єднань з моменту введення в дію цього Закону. Такі об’єднання вже створенні в Україні (будуть створюватися і у подальшому) та відповідають вимогам суспільства та держави щодо громадського контролю за різними видами діяльності.

Стаття 2. Правова основа приватної детективної (розшукової) діяльності

Правову основу приватної детективної (розшукової) діяльності становлять Конституція України, цей Закон та інші законодавчі акти України.

Стаття 3. Принципи приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, збереження професійної таємниці, конфіденційності, взаємодії із правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають на платній договірній основі детективні послуги клієнтам з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності здійснюють детективну діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть здійснювати детективну діяльність індивідуально або через приватні детективні підприємства (агентства).

В ч. 1 статті 3 після слова «таємниці» до принципів приватної детективної діяльності додати принцип «незалежності»

В частині 5 статті 3 (та в наступному) слово «агентства» виключити.

Вказаний принцип є характерним для недержавних самоврядних інститутів (адвокатура, нотаріат, зокрема). Такий принцип не є незалежністю від контролю держави і суспільства чи від вимог законодавства. Цей принцип має гарантувати невтручання в приватну детективну діяльність установ та осіб, які мають намір корупційних діянь та діянь, які наносять шкоду особі, організації або суспільству з незаконним залученням приватних детективів.

Розділ ІІ

види та Правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Розділ ІІ

види та Правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Стаття 4. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності

Суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності цим Законом визнаються:

1) приватні детективи – громадяни України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

2) приватні детективні підприємства (агентства) — самостійні суб’єкти господарювання, що пройшли державну реєстрацію у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб, учасниками яких є один або більше приватних детективів.

На суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності не розповсюджується дія законів, що регулюють правовий статус працівників правоохоронних органів.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не мають права здійснювати оперативно — розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів, передбачених статтею 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Статтю 4 викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Суб’єкти приватної детективної діяльності

Суб’єктами приватної детективної діяльності цим Законом визнаються:

1) приватні детективи – громадяни України, які отримали у встановленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю;

2) приватне детективне підприємство.

На суб’єктів приватної детективної діяльності не розповсюджується дія законів, що регулюють правовий статус працівників правоохоронних органів.

Суб’єкти приватної детективної діяльності не мають права здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів, передбачених статтею 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Стаття 4 у редакції детективного співтовариства дасть можливість вільного вибору приватними детективами організаційних форм діяльності – як приватний детектив у формі фізичної особи – підприємця або: як приватне детективне підприємство у визначених діючим законодавством організаційно – правових формах (приватне підприємство, товариство чи інше)

Стаття 5. Приватний детектив

Приватним детективом може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності чи має стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування не менше трьох років та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватний детектив не може займати будь-яку посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органах влади.

Не може бути приватним детективом особа яка:

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

3) звільнена з посади судді, прокурора, нотаріуса, як працівник правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення.

Приватний детектив має право:

1) займатися детективною (розшуковою) діяльністю індивідуально як самозайнята особа або суб’єкт підприємницької діяльності;

2) надавати приватні детективні (розшукові) послуги індивідуально або в об’єднанні із іншими приватними детективами шляхом заснування приватного детективного підприємства (агентства);

3) мати помічників із числа осіб, які мають вищу чи базову юридичну освіту, та уклали трудовий контракт із приватним детективом;

4) відкривати рахунки в банках, мати особисті бланки та печатку, штампи із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватному детективу заборонено:

1) обіймати посади, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

2) займатися адвокатською, нотаріальною чи судово — експертною діяльністю;

3) бути працівником Збройних Сил України.

Несумісною з діяльністю приватного детектива є військова або альтернативна (невійськова) служба. У разі виникнення обставин несумісності, приватний детектив зобов’язаний у триденний строк з дня виникнення таких обставин подати до територіального органу Національної поліції, що видав свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю заяву про зупинення такої діяльності, а також посвідчення приватного детектива та свідоцтво.

Частину 1 Статті 5 викласти в такій редакції:

Стаття 5. Приватний детектив

Приватним детективом може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Вимога мати обов’язкову юридичну освіту прямо суперечить ст. ст. 24, 42, 43 Конституції України та не дає змогу частині суспільства вибрати професію приватного детектива. Міжнародний досвід розвитку приватної детективної діяльності у розвинених країнах свідчить про те, що успішними та професійними приватними детективами можуть бути аналітики, журналісти, юристи, військові та багато інших. Українське співтовариство приватних детективів вважає, що для зайняття приватною детективною діяльністю обов’язковою є додаткова спеціальна підготовка щодо професійного навчання любої особи, яка має вищу освіту та бажає вести вказану діяльність. Саме така вимога прийнята у законодавстві країн, де закладена правова основа держави.

Стаття 6. Приватне детективне підприємство (агентство)

З метою підвищення ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності можуть створюватися приватні детективні підприємства (агентства), для яких приватна детективна (розшукова) діяльність є основним видом діяльності.

Приватне детективне підприємство (агентство) є юридичною особою, створеною за участі одного або більше приватних детективів у відповідності до вимог законодавства України, що здійснює діяльність на підставі статуту.

Право на використання у назві юридичної особи слів «детективне підприємство», «детективне агентство» та «детектив» належить виключно приватним детективним підприємствам (агентствам), що зареєстровані і здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.

Державна реєстрація приватних детективних підприємств (агентств) проводиться з особливостями, визначеними цим Законом.

Приватні детективні підприємства (агентства) мають право відкривати рахунки в банках, мати бланки, печатки, штампи із зазначенням свого найменування.

Стороною договору про надання детективних (розшукових) послуг є приватне детективне підприємство (агентство).

Приватні детективні підприємства (агентства) на договірних засадах можуть залучати до виконання укладених ними договорів про надання приватних детективних (розшукових) послуг приватних детективів, які не є його учасниками. Приватні детективні підприємства (агентства) та їх об’єднання зобов’язані забезпечити дотримання професійних прав приватних детективів та гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності.

Засновниками та учасниками приватного детективного підприємства (агентства) можуть бути виключно приватні детективи. У разі, якщо засновник (учасник) приватного детективного агентства був позбавлений права займатись приватною детективною (розшуковою) діяльністю він втрачає право бути засновником (учасником) приватного детективного підприємства в порядку визначеними законами України.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного детективного підприємства (агентства) приватний детектив, який створив приватне детективне підприємство (агентство) протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляє відповідний територіальний орган Національної поліції України.

Статтю 6 викласти в наступній редакції:

«Стаття 6. Приватний детектив, приватне детективне підприємство.

Приватний детектив може займатися приватною детективною діяльністю індивідуально або у складі приватного детективного підприємства.

Приватний детектив, який здійснює приватну детективну діяльність індивідуально, є фізичною особою — підприємцем.

Приватний детектив може мати помічників з числа осіб, які уклали трудовий контракт з приватним детективом.

Приватне детективне підприємство є юридичною особою, створеною за участі одного або більше приватних детективів, інших детективних підприємств та яке діє у відповідності до вимог законодавства України на підставі статуту.

Право на використання у назві юридичної особи слів «детективне», «розшукове» належить виключно приватним детективним підприємствам, що зареєстровані і здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.

Державна реєстрація приватних детективів та приватних детективних підприємств здійснюється у порядку, встановленому законодавством України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Приватний детектив, приватне детективне підприємство відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із зазначенням прізвища приватного детектива, або найменуванням приватного детективного підприємства. Приватне детективне підприємство має

самостійний баланс.

Стороною договору про надання детективних послуг є приватний детектив, приватне детективне підприємство.

Приватні детективні підприємства на договірних засадах можуть залучати до виконання укладених ними договорів про надання приватних детективних послуг приватних детективів, які не є його учасниками. Приватні детективні підприємства зобов’язані забезпечити дотримання професійних прав приватних детективів та гарантії приватної детективної діяльності.

Засновниками та учасниками приватного детективного підприємства можуть бути виключно приватні детективи. У разі, якщо засновник (учасник) приватного детективного підприємства був позбавлений права займатись приватною детективною діяльністю він втрачає право бути засновником (учасником) приватного детективного підприємства.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного детективного підприємства приватні детективи, які створили приватне детективне підприємство протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляють відповідний територіальний орган Кваліфікаційнодисциплінарної комісії приватних детективів України.

З метою оптимізації діючого законодавства та запобігання надлишкових витрат бюджетних коштів пропонується надати змогу вести приватну детективну (розшукову) діяльність у організаційно – правових формах, які чітко встановлені діючим законодавством України та які не потребують значних змін.

Це, як вказано вище, дасть можливість вільного вибору приватними детективами організаційних форм діяльності: як приватний детектив у формі фізичної особи – підприємця або як приватне детективне підприємство у визначених діючим законодавством організаційно – правових формах (приватне підприємство, товариство чи інше)

Розділ ІІІ

Видача свідоцтв про право на заняття приватною

детективною (розшуковою) діяльністю

Розділ ІІІ

Видача свідоцтв про право на заняття приватною

детективною (розшуковою) діяльністю

Стаття 7. Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю здійснюється органами Національної поліції України з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю видається безстроково на платній основі протягом десяти днів з дня подачі документів для отримання такого свідоцтва. Одночасно зі свідоцтвом заявнику видається посвідчення приватного детектива, зразок якого затверджується Національною поліцією України.

В частині 1 статті 7 слова «Національної поліції України» замінити словами «Кваліфікаційнодисциплінарної комісії приватних детективів України».

Доповнити статтю 7 частиною 4 такого змісту:

«Для отримання свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю, особа особисто подає до місцевого органу Кваліфікаційно дисциплінарної комісії приватних детективів України:

  1. заяву про видачу свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю та додає до заяви:

2) дві фотокартки;

3) копію паспорта громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

5) медичну довідку про те, що вона не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією;

6) довідку про відсутність судимості;

7) копію дипломів чи свідоцтв, що підтверджують наявність вищої освіти і проходження спеціальної підготовки для заняття приватною детективною діяльністю;

Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом».

Стаття 8. Відмова у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю не видається виключно:

1) громадянам, яким у встановленому законом порядку заборонено займатися підприємницькою діяльністю;

2) громадянам, яким у порядку, встановленому законодавством України, було анульовано свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, якщо з дня анулювання свідоцтва не минуло трьох років;

3) громадянам, яким пред’явлено обвинувачення в скоєнні злочину – до вирішення в установленому законом порядку питання щодо їх винності чи невинуватості;

4) громадянам, які притягувались до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення;

5) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи) або притягалася судом до відповідальності за вчинення злочину;

6) у разі невідповідності поданих документів вимогам, які визначені у ст. 5 цього Закону.

Стаття 9. Анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Орган Національної поліції, який видав свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, зобов’язаний анулювати його у випадках:

1) засудження приватного детектива за вчинення злочину – після набрання вироком законної сили;

2) обмеження судом дієздатності або визнання приватного детектива недієздатним;

3) особистої заяви приватного детектива, смерті приватного детектива;

4) припинення громадянства або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

5) встановлення факту використання свідоцтва або посвідчення приватного детектива іншою особою;

6) грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України.

Анулювання свідоцтва є підставою для припинення індивідуальної приватної детективної (розшукової) діяльності, а також діяльності приватного детективного підприємства (агентства), якщо його єдиним засновником (учасником) є приватний детектив, якому було анульовано свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю. Припинення діяльності приватного детективного підприємства (агентства) не тягне за собою припинення діяльності юридичної особи, яка може продовжувати здійснення іншої діяльності, не пов’язаної з детективною (розшуковою) діяльністю, за умови приведення статутних документів та назви у відповідність до законодавства.

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю набирає чинності через п’ять днів з дня його оприлюднення.

У Статті 7 слова «Національна поліція України» замінити словами «Кваліфікаційнодисциплінарна комісія приватних детективів України» та видалити додаток «агентства».

Стаття 10. Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та про анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та рішень про анулювання свідоцтва може бути оскаржене вищестоящому органу, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом десяти днів з дня її отримання, або до суду.

Розділ ІV

Діяльність приватних детективів, приватних детективних підприємств (АГЕНТСТВ)

Розділ ІV

Діяльність приватних детективів, приватних детективних підприємств

У всьому Розділі видалити додаток «агентства».

Стаття 11. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється з метою пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів та згідно договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг.

Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.

Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації із відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів клієнта, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником (клієнтом) приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі із конкурентами клієнта в регіонах і за кордоном;

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки;

5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів та тварин;

6) пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальному провадженні на договірній основі з стороною кримінального провадження;

7) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів клієнтів;

8) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовником приватних детективних (розшукових) послуг до правоохоронних органів або до суду, з метою захисту законних прав та інтересів такого замовника;

9) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника або її розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання стосовно фізичних осіб конфіденційної інформації;

10) пошук, виявлення та фіксація фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать клієнту, а також випадків недобросовісної конкуренції;

11) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків, вирішення в порядку, встановленому законодавством України, питань щодо повернення боргів та виконання договірних обов’язків;

12) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть надавати інші детективні послуги, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України.

Частини 2 і 3 статті 11 викласти в такій редакції:

«Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.

Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей на запит клієнта;

2) вивчення ринку, пошук і збір із відкритих джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та комерційної спроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів в Україні і за кордоном;

3) з’ясування обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, недобросовісної конкуренції;

4) з’ясування обставин незаконного отримання кредиту (у тому числі товарного кредиту) та обставин невиконання боргових зобов’язань перед особами, підприємствами та організаціями;

5) з’ясування обставин незаконного (несанкціонованого) отримання, збирання, розголошення відомостей, що становлять комерційну, банківську та службову таємницю, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;

6) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (з їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі в регіонах і за кордоном;

7) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки в регіонах і за кордоном;

8) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, тварин;

9) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовників;

10) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення до правоохоронних органів або до суду;

11) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику;

12) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків;

13) виявлення незаконно встановлених пристроїв для технічної фіксації інформації відповідно до ліцензійних умов, встановлених діючим законодавством України;

14) проведення експертизи заходів безпеки, діючих на підприємствах та в організаціях на договірній основі;

15) надання консультаційних послуг громадянам та юридичним особам по питанням приватної детективної діяльності, не державної безпеки та іншим питанням, які є компетенцією суб’єктів приватної детективної діяльності;

16) збирання відомостей щодо встановлення страхового випадку на договірній основі з сторонами страхових правовідносин;

17) на замовлення клієнта перевіряти достовірність інформації, розміщеної в Інтернеті на вказаних замовником сайтах;

18) надання інших послуг, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України.

Стаття 12. Права суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності мають право вчиняти будь-які дії, які не порушують гарантованих законом прав інших осіб та не заборонені законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних детективних послуг, зокрема відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:

1) звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений, а за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;

4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів, а за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;

5) виключно за письмовою згодою власників відвідувати їхні жилі й інші приміщення та проводити їх огляд з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності інформації;

6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників, законних користувачів або представників власників;

7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті;

9) здійснювати кіно — і фотозйомку, відео — та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших приміщеннях, за письмовою згодою власників цих приміщень;

10) використовувати спеціальні засоби у відповідності до цього Закону та іншого законодавства України.

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб.

Органи державної влади, місцевого самоврядування зобов’язані надавати відповіді на запити суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 13. Обов’язки суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) при здійсненні своєї професійної діяльності зобов’язані:

1) у разі отримання інформації або виявлення обставин злочину (кримінального правопорушення) – невідкладно повідомити уповноважені правоохоронні органи про вказані обставини та, за потреби, надати їм допомогу у здійсненні дій, передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством України;

2) відмовитися від укладення договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг у випадку, якщо при наданні вказаних послуг суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності може бути порушено законодавство або права третіх осіб, а також якщо його укладення призведе до конфлікту інтересів приватного детектива;

3) дотримуватися вимог законодавства у сфері протидії та запобігання корупції та хабарництву, інших законів України.

Приватним детективам при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності забороняється:

1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів (кримінальних правопорушень) чи злочинів, які готуються, що стали відомими в процесі здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;

2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, співробітників правоохоронних органів, представників інших державних органів;

3) збирати відомості, що пов’язані з особистим життям, з політичними та релігійними переконанням окремих осіб (без надання на це письмової згоди такої особи);

4) передавати своє свідоцтво або посвідчення для використання іншим особам.

Результати приватної детективної (розшукової) діяльності, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі і розголошенню, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що мають ознаки злочину.

Порушення суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності встановлених Конституцією України прав і свобод людини і громадянина тягне за собою відповідальність, що передбачена законами України.

Пункт 1) частини 3 статті 13 вилучити

Питання юридичної грамотності. Пункт є нікчемним, бо приховування злочину є кримінально караним діянням і кваліфікується залежно від наявності чи відсутності попередньої обіцянки приховувати злочин. Крім цього, згідно діючого законодавства України всі без виключення громадяни мають обов’язок не приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів (кримінальних правопорушень) чи злочинів, які готуються, що стали їм відомими.

Стаття 14. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства), які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, зобов’язані невідкладно повідомити про це відповідний правоохоронний орган та передати йому матеріали, що підтверджують дану інформацію.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право надавати правоохоронним органам допомогу щодо попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, переслідування осіб, які їх скоїли, розшуку зниклих осіб, охорони громадського порядку та інші не заборонені законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі. При цьому взаємодія приватного детектива з правоохоронними органами не повинна порушувати його зобов’язань за договором про надання послуг з детективної (розшукової) діяльності.

Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють приватним детективам, приватним детективним підприємствам (агентствам) у їхній діяльності.

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Стаття 15. Замовники суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності

Замовниками послуг приватного детектива, приватного детективного підприємства (агентства) можуть бути фізичні або юридичні особи України, а також іноземні громадяни або юридичні особи.

Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм клієнтам послуги, що передбачені статтею 12 цього Закону, після укладення з ними відповідної письмової угоди (договору).

Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності не менше трьох років.

Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права укладати договір про надання приватних детективний (розшукових) послуг у разі, якщо:

1) суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавались аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам клієнта;

2) до розшукового дослідження причетна посадова особа, з якою приватний детектив (співробітник приватного детективного підприємства або їх об’єднання) перебуває у родинних стосунках;

3) під час надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси інших громадян.

Назву статт1 15 викласти так: «Стаття 15. Замовники послуг суб’єкта приватної детективної діяльності»

В ч.1 статті 15 слова «громадяни або юридичні особи» замінити словами «фізичні чи юридичні особи»

Стаття 16. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності

Інформація з питань, з яких здійснювалося приватне детективне дослідження та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини та громадянина, а також інша інформація, яка отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Приватним детективам, співробітникам приватних детективних підприємств забороняється розголошувати і використовувати у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що складають професійну таємницю суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.

Використання зазначеними особами безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності, з метою шантажу суб’єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне відповідальність, передбачену законами України.

Стаття 17. Підготовка приватних детективів

Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, можуть укладатися відповідні угоди з державними та недержавними закладами освіти.

Розробка програм навчання та ліцензування створених навчальних закладів, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюються в порядку, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством фінансів України.

Ч. 2 Статті 17 викласти в такій редакції: « Розробка програм навчання та ліцензування створених навчальних закладів, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюються в порядку, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки.»

Доповнити статтю 17 частиною 4 такого змісту: «Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері приватної детективної діяльності, спеціальне навчання (підготовку) для заняття приватною детективною діяльністю для подальшого отримання слухачем відповідного свідоцтва зобов’язані погоджувати навчальні програми з Кваліфікаційнодисциплінарною комісією приватних детективів України ».

Важливо не допустити на законодавчому рівні невілювання професії «приватний детектив», коли професіоналів – приватних детективів готуватимуть всі охочі без залучення практиків та фахівців розшукової справи.

Розділ V

Придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів при здійсненні приватної детективної діяльності

Розділ V

Придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів при здійсненні приватної детективної діяльності

Стаття 18. Отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів

Громадянину України, який відповідно до статті 7 цього Закону звернувся до органів Національної поліції за свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю і подав, відповідно до цього Закону відомості щодо потреби в спеціальних засобах, разом із свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та посвідченням приватного детектива видається цим органом Національної поліції дозвіл на придбання, зберігання і застосування наступних спеціальних засобів:

1) пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;

2) балончиків, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії.

Придбання цих спеціальних засобів приватний детектив здійснює за власний кошт і реєструє їх у органі Національної поліції у порядку, встановленому законодавством України.

У Розділі V слова «Національна поліція України» замінити словами «Кваліфікаційнодисциплінарна комісія приватних детективів України», за виключенням частини, де йдеться про реєстрацію спеціальних засобів.

Частину 2 статті 18 доповнити пунктом 3) такого змісту:

«3) інших технічних засобів, не заборонених законодавством України».

Стаття 19. Умови застосування спеціальних засобів

Здійснюючи приватну детективну (розшукову) діяльність, приватний детектив має право застосовувати спеціальні засоби лише у випадках та в порядку, що передбачені цим Законом.

При застосуванні спеціальних засобів приватний детектив зобов’язаний:

1) попередити про наміри їх застосування, надавши при цьому достатньо часу для виконання своїх вимог, за виключенням тих випадків, коли зволікання в застосуванні спеціальних засобів створює безпосередньо небезпеку його життю чи здоров’ю або може потягти за собою інші тяжкі наслідки;

2) прагнути, в залежності від характеру та ступеню небезпеки правопорушення та осіб, які його скоїли, а також сили їх спротиву, аби будь-яка шкода, заподіяна при усуненні небезпеки, була мінімальною;

3) забезпечити особам, які отримали тілесні ушкодження, долікарняну допомогу і негайно повідомити про цей випадок органи охорони здоров’я та Національної поліції.

Приватні детективи, які мають дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів, зобов’язані проходити періодичну перевірку на придатність до дій в умовах, пов’язаних із застосуванням спеціальних засобів. Така перевірка здійснюється в порядку, визначеному Національною поліцією України.

Застосування приватним детективом спеціальних засобів з перевищенням своїх повноважень, перевищенням меж необхідної оборони чи меж крайньої необхідності тягне за собою відповідальність, що встановлена законом.

Стаття 20. Застосування спеціальних засобів

У частині застосування спеціальних засобів на приватну детективну (розшукову) діяльність розповсюджується дія Закону України «Про Національну поліцію» та Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991р. № 49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку».

Приватні детективи мають право застосовувати спеціальні засоби для відбиття нападу, що безпосередньо загрожує їхньому життю чи здоров’ю, життю та здоров’ю людей.

Заборонено застосування спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору приватному детективу, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або приватного детектива, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.

Приватному детективу заборонено відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини.

Приватний детектив зобов’язаний у письмовій формі повідомити територіальний орган Національної поліції про застосування до особи спеціального засобу.

Якщо приватний детектив заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник відповідного територіального органу Національної поліції зобов’язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора.

Розділ VІ

Гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності

Розділ VІ

Гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності

Стаття 21. Гарантії приватних детективів при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності

Професійні права, честь і гідність громадян, які займаються приватною детективною (розшуковою) діяльністю, охороняються законами України. Забороняється втручатися у діяльність приватного детектива, а також у діяльність закладів освіти з підготовки кадрів для приватної детективної (розшукової) діяльності та їх співробітників, вимагати від них відомості, що складають професійну таємницю приватної детективної (розшукової) діяльності.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах з приватним детективом зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.

Статтю 21 проекту викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Гарантії приватних детективів при здійсненні приватної детективної діяльності

Професійні права, честь і гідність приватного детектива гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:

1) забороняються будь-яке втручання і перешкоджання здійсненню детективної діяльності;

2) забороняється вимагати від приватного детектива, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з приватним детективом, детективним підприємством, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною діяльністю, надання відомостей, що є професійною таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно приватного детектива оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням детективної діяльності;

5) приватному детективу гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;

6) забороняється залучати приватного детектива до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття детективної таємниці;

7) забороняється втручання у приватне спілкування приватного детектива з клієнтом;

8) орган або посадові особи, які затримали приватного детектива або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це Галузеву палату приватних детективів України;

9) повідомлення про підозру приватного детектива у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

10) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності приватного детектива (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною діяльністю або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним детективної діяльності згідно із законом;

11) забороняється ототожнення приватного детектива з клієнтом;

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння приватного детектива, приміщень, де він здійснює свою діяльність, тимчасового доступу до речей і документів приватного детектива слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

У законопроекті гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності визначені вузько та містять загальні вирази, що приведе до вільного трактування цього важливого аспекту діяльності приватних детективів, конфліктів та обмеження прав приватних детективів.

Пропонується викласти справжні гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності, які визнані міжнародними експертами у сфері приватної детективної діяльності та дозволять уникнути корупційної складової у діях осіб, які забажають використати приватних детективів у протиправних аспектах.

Розділ VІІ

Контроль за ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ приватноЇ детективноЇ (розшуковоЇ) діяльнОстІ

Розділ VІІ

Контроль за ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ приватноЇ детективноЇ (розшуковоЇ) діяльнОстІ

Стаття 22. Контроль за приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Контроль за дотриманням суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимог законодавства України здійснює Національна поліція через свої територіальні органи.

Повноваження територіальних органів Національної поліції та порядок контролю діяльності суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України із урахуванням положень цього Закону.

У Розділі VII слова «Національна поліція України» замінити словами «Кваліфікаційнодисциплінарна комісія приватних детективів України»

До Статті 22 додати частину 3, яку викласти за текстом:

«Положення про Кваліфікаційнодисциплінарну комісію приватних детективів України готується та вводиться в дію з урахуванням письмових рекомендацій громадських обєднань приватних детективів»

У законопроекті контроль за субєктами приватної детективної діяльності покладений на Національну поліцію України, що приведе до можливого обмеження прав приватних детективів та формування корупційних складових у провадженні приватної детективної діяльності. Закономірне питання фахівців: як може контролювати діяльність орган, в якому не має НІ ОДНОГО ФАХІВЦЯ справи, яка контролюється?

Правомірно та об’єктивно робочою групою Верховної Ради України, яка працювала разом з діючими представниками детективного співтовариства, запропоновано покласти цей контроль на Кваліфікаційно дисциплінарну комісію приватних детективів України, що є доцільним, виваженим та буде на користь розвитку професії приватного детектива, суспільства, держави та особи.

Стаття 23. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів

1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою встановлення кваліфікаційних вимог, визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття приватною детективною діяльністю та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності приватних детективів.

2. В перші дванадцять місяців, з початку дії цього Закону, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів складатиметься з восьми членів, призначених по чотири особи Міністром внутрішніх справ України та Міністром юстиції України.

По закінченню зазначеного терміну, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів складатиметься з дванадцяти осіб — по чотири особи призначених Міністром внутрішніх справ України та Міністром юстиції України, а також чотирьох осіб обраних конференцією приватних детективів, які мають отриманні в установленому законодавством порядку свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, за умови, що в такій конференції прийняли участь не менше двохсот учасників.

Строк повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів більше ніж два строки підряд.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів є членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів та обирається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості членів кваліфікаційної-дисциплінарної комісії приватних детективів.

приватних детективів організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів.

3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна та дисциплінарна палати утворюються у складі не більше шести членів кожна. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів є повноважною за умови призначення не менше половини від кількості складу кожної з її палат.

Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів палати шляхом відкритого голосування обирає з числа членів палати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів. Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної палати може бути достроково відкликаний з посади.

Місцезнаходження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів – місто Київ.

4. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів належить:

1) організація кваліфікаційних іспитів;

2) затвердження кваліфікаційних вимог;

3) прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

4) прийняття рішень про позбавлення чи призупинення дії свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

5) ведення Єдиного реєстру приватних детективів України ;

4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно приватних детективів.

5. Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

6. Всі засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів проводяться публічно та гласно.

7. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим Законом.

8. Рішення кваліфікаційної-дисциплінарної комісії приватних детективів може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до суду.

9. З метою забезпечення гласності створюється офіційний веб-сайт кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів де систематичного та оперативного оприлюднюється інформація щодо її діяльності.

10. Технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів здійснює секретаріат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів. Склад та організацію діяльності секретаріату кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів забезпечує Міністерство внутрішніх справ України.

11. Голова, заступник голови, секретар палати та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України.

12. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію приватних детективів.

13. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію приватних детективів, яке затверджується спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерством юстиції України.

Статтю 23 додати та викласти у наступній редакції:

Стаття 23. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів

1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою встановлення кваліфікаційних вимог, визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття приватною детективною діяльністю та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності приватних детективів.

2. В перші дванадцять місяців, з початку дії цього Закону, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів складатиметься з дванадцяти членів, призначених по чотири особи Міністром внутрішніх справ України, Міністром юстиції України та від зареєстрованих згідно законодавства громадських об’єднань, які мають пряме відношення до розвитку приватної детективної діяльності.

По закінченню зазначеного терміну, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів складатиметься з дванадцяти осіб — по чотири особи призначених Міністром внутрішніх справ України та Міністром юстиції України, а також чотирьох осіб обраних з’їздом громадських об’єднань, які мають пряме відношення до розвитку приватної детективної діяльності та мають у складі не менше, ніж 75% членів, які мають отриманні в установленому законодавством порядку свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, за умови, що в такому зїзді прийняли участь не менше половини учасників громадських об’єднань приватних детективів.

Строк повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів більше ніж два строки підряд.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів є членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів та обирається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості членів кваліфікаційної-дисциплінарної комісії приватних детективів.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів.

3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна та дисциплінарна палати утворюються у складі не більше шести членів кожна. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів є повноважною за умови призначення не менше половини від кількості складу кожної з її палат.

Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів палати шляхом відкритого голосування обирає з числа членів палати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів. Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної палати може бути достроково відкликаний з посади.

Місцезнаходження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів – місто Київ.

4. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів належить:

1) організація кваліфікаційних іспитів;

2) затвердження кваліфікаційних вимог;

3) прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

4) прийняття рішень про позбавлення чи призупинення дії свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

5) ведення Єдиного реєстру приватних детективів України ;

4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно приватних детективів.

5. Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

6. Всі засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів проводяться публічно та гласно.

7. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим Законом.

8. Рішення кваліфікаційної-дисциплінарної комісії приватних детективів може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до суду.

9. З метою забезпечення гласності створюється офіційний веб-сайт кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів де систематичного та оперативного оприлюднюється інформація щодо її діяльності.

10. Технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів здійснює секретаріат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів. Склад та організацію діяльності секретаріату кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів забезпечує Міністерство внутрішніх справ України.

11. Голова, заступник голови, секретар палати та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України.

12. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приватних детективів є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію приватних детективів.

13. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії приватних детективів є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію приватних детективів, яке затверджується спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерством юстиції України і яке погоджується з громадськими об’єднаннями, які мають пряме відношення до розвитку приватної детективної діяльності.

Увага! Документ 2Tabl3726 –KDK Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (пряма пропозиція), за авторством Народних депутатів України Паламарчука М.П., Кожем’якіна А.А., Продан О.П., Тетерука А.А., Короля В.М. та інших – додається

Розділ VІІІ

Прикінцеві та перехідні положення

Розділ VІІІ

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2017 року.

2. Закони, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Статтю 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. У разі державної реєстрації приватного детективного підприємства (агентства), крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подаються копії свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, в залежності від кількості учасників приватного детективного підприємства (агентства)».

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дати прийняття цього Закону:

1) розробити нормативно – правові акти, передбачені цим Законом та необхідні для його належного виконання;

2) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

П.1 Розділу VIII викласти у редакції:

1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2018 року.

Доповнення та зміни, які пропонуються дійсні на «23» січня 2017 р.